Workshop Beter Buiten bij Jong Onroerend Goed Den Haag

Op 12 november was Waterpas te gast bij (JOH) Jong Onroerend Goed Den Haag. JOH is een netwerk van jonge vastgoed professionals in en rond Den Haag. Waterpas was door JOH gevraagd om een presentatie en workshop te geven over de Beter Buiten methodiek.

De leden van JOH kregen toelichting over de theoretische basis van de leefstijlen en hoe leefstijlen gebruikt kunnen worden om het vastgoed en de openbare ruimte aan te laten sluiten op de wensen van de gebruiker. Hiermee kunnen potentiele kopers en huurders van vastgoed nog beter getriggerd worden om juist dat specifieke vastgoed te willen kopen of huren.

Naast de toelichting over de connectie van leefstijlen en inrichtingsvraagstukken kregen de leden van JOH ook inzicht in welke communicatiestrategieën het meest doeltreffend zijn bij het informeren / betrekken van de gebruiker in het planvormingsproces.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden van onze methodiek voor uw bedrijf. Neem contact met ons op en we kijken wat voor interactieve sessie samen kunnen aanbieden. Bel hiervoor met Willem van der Grinten via 010 2657560. Of mail naar grinten@waterpas.nl

Dag van de openbare ruimte een succes!

Het zit er weer op en wat een succes was het, de dag van de openbare ruimte.  Samen met Verheij Integrale groenzorg  stond Waterpas op de beurs. Met 5110 geregistreerde bezoekers  kunnen we constateren dat het een geslaagde 2 daagse beurs was.

Waarom stond Waterpas op de beurs? 
In opdracht van Verheij en woningcorporatie Stadlander ontwikkelt Waterpas volgens het Beter Buiten beheer systematiek ruim 140 locaties! Om onze samenwerking toe te lichten waren wij uitgenodigd om op de beurs uit te leggen wat Beter Buiten inhield. Was u toevallig niet op de beurs of heeft u ons gemist? Zie hier een uitleg naar wat Beter Buiten inhoud en wat dit voor u kan betekenen: https://beterbuiten.wordpress.com/

Behalve het kort toelichten hebben wij ook nog een interactieve workshop gehouden. Middels een kort spel kwamen de deelnemers er zelf achter wat voor leefstijl bij hun past en wat dit nu inhield voor het beheer in hun gemeente.

Nieuwsgierig naar uw leefstijl?
Via 7 korte vragen kun ook u erachter komen welke leefstijl bij u hoort: http://waterpas.newpenguins.nl/ 

Mocht u nieuwsgierig zijn naar wat Beter Buiten u te bieden heeft?
Schroom niet en neem contact op met Ruud van Eck Of Willem van de Grinten
Eck@waterpas.nl
06 41 56 10 78

Algemeen nummer: 010-26 57 560

leefstijlgericht beheren

Het beheer van de openbare ruimte is een hoofdpijndossier voor veel gemeenten en woningbouwcorporaties. De tevredenheid van bewoners moet geborgd worden, terwijl budgetten onder druk staan.

Soms kiest men ervoor om ‘stiekem’, stapsgewijs, het beheerniveau over het gehele areaal te verlagen. Het resultaat is onvermijdelijk: ontevredenheid bij bewoners, de beheerder heeft wat uit te leggen!

Diversiteit als uitgangspunt
Het openbaar areaal bestaat uit diverse elementen, waaronder infrastructuur, groen en objecten. Deze elementen vinden we in verschillende buurten, met verschillende bewoners, en dus… verschillende wensen en behoeften. De leefstijlbenadering van Beter Buiten biedt grip op deze verschillende wensen en behoeften, vanuit de 4 ‘kleuren’ van het BSR model.

dossier 3 1

Het BSR model, zoals ontwikkeld door Smart Agent Market Response

Meten is weten
In de zomer van 2014 heeft Waterpas in samenwerking met Smart Agent Market Response een kwantitatief onderzoek uitgezet naar de relatie tussen leefstijl en beheerverwachting. Aan meer dan 1000 respondenten werd gevraagd hun beheerverwachting aan te geven.

In andere woorden: ‘Welke vorm van beheer spreekt u het meest aan?’. De beelden die hierbij gepresenteerd werden, zijn afkomstig uit de CROW beeldmethodiek en geven een herkenbaar beeld van de dagelijkse praktijk in de openbare ruimte.

leefstijlen CROW

De leefstijl gerelateerde voorkeuren ten aanzien van beheerniveaus.

Uit de antwoorden van de respondenten bleek dat er samenhang bestaat tussen de leefstijl van de respondent en zijn wensen ten aanzien van het beheer van openbaar gebied.

De rode groep, die vaak gezien wordt als creatief en dynamisch, bleek het meest tolerant ten aanzien van zwerfvuil, graffiti en beplakking.

Voor de blauwe groep, getypeerd door een zakelijke instelling en behoefte aan controle, was zwerfvuil juist een groot bezwaar: afval naast de container of overvolle prullenbakken worden gezien als onacceptabel. Ook een goede staat van stoepen en wegen wordt door de blauwe groep als zeer belangrijk ervaren, evenals bij de groene groep.

Nieuwe uitgangspunten, nieuwe aanpak
Hoewel het uitgangspunt ‘heel en veilig’ uiteraard gewaarborgd dient te worden, blijkt uit ons onderzoek dat er een grote diversiteit bestaat in de beheerverwachtingen van de vier leefstijlgroepen. Het afstemmen van beheer op de leefstijl van gebruikers leidt daarmee tot een hogere tevredenheid en een efficiënte inzet van het beheerbudget.

Daarbij biedt productgerichte differentiatie nieuwe kansen, bijvoorbeeld: de prullenbakken onderhouden we op B niveau, om een nette uitstraling te borgen, maar in de groenstroken tolereren we verwildering tot op niveau C. Afhankelijk van de aanwezige leefstijlgroepen kan hiermee de juiste balans bereikt worden tussen budget en behoefte.

Weten welke kansen er liggen binnen uw areaal? Mail ons op beterbuiten@waterpas.nl.

Leefstijlgericht inrichten van de openbare ruimte

Leefstijlgericht inrichten

BSRHet inrichten van de openbare ruimte kent vele facetten, waaronder esthetiek, functionaliteit en sociale veiligheid. Om aan te sluiten op de wensen en behoeften van bewoners moet je éérst grip krijgen op die wensen en behoeften. Leefstijlgericht werken, op basis van de vier leefstijlgroepen uit het BSR model, kan daar bij helpen.

Een kwestie van smaak?
Zowel uit kwantitatief onderzoek, als uit de dagelijkse praktijk, blijkt dat de vier leefstijlgroepen (rood, geel, blauw, groen) uiteenlopende voorkeuren hebben ten aanzien van het beheer, het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte.

Met betrekking tot de inrichting geven ‘blauwe’ individuen vaak de voorkeur aan hoogwaardige materialen met een luxe uitstraling. De rode groep stelt creatieve ontwerpen op prijs, die de openbare ruimte een eigenzinnige uitstraling geven. Bij de groene groep staan veiligheid functionaliteit voorop.De extraverte en groepsgeoriënteerde gele groep stelt de sociale functie van de openbare ruimte centraal: speeltoestellen, zitelementen en beplanting moeten uitnodigen tot samenkomst en interactie.

diagram

Kleurrijke kostenplaatjes
Aan die verschillende inrichtingsvoorkeuren hangen ook verschillende prijskaartjes. Over het algemeen geven de rode en blauwe doelgroep de voorkeur aan objecten met een bijzonder ontwerp. Bij blauw speelt ook het gebruik van hoogwaardige materialen een belangrijke rol. Hieraan zijn hoge aanschafkosten verbonden.

Geel en groen zijn eerder tevreden met eenvoudiger objecten, waarbij de functie belangrijker is dan de vorm. De gele doelgroep waardeert inrichtingsvormen die uitnodigen tot gezamenlijkheid, voor de groene doelgroep is ‘degelijkheid’ een sleutelwoord.

Strategisch budget inzet
Een optimale inzet van het budget wordt bereikt door niet alleen de naar de aanschafprijs van het object te kijken, maar óók te differentiëren in de hoeveelheid te plaatsen objecten en het beheerniveau van het openbaar gebied. De juiste afstemming resulteert in een efficiëntere inzet van het beschikbare budget en een verhoging van de tevredenheid.

beterbuiten

leefstijlgericht participeren

Verschillende leefstijlgroepen hebben verschillende wensen en behoeften. Eerder zijn we ingegaan op de wijze van communiceren met de rode, gele, groene en blauwe doelgroep.

Steeds vaker gaat het in ruimtelijke planvorming niet alleen om communicatie, maar ook om participatie. Participeren kan op vele niveaus en in vele vormen. Door het participatietraject af te stemmen op de beoogde doelgroep wordt het rendement van de inzet verhoogd.

dossier 3 2

Participatiebehoeften van de verschillende leefstijlgroepen,
op basis van het BSR model zoals ontwikkeld door SAMR.

Een voorbeeld: in een rustige woonwijk, waar de saamhorigheid onder bewoners groot is en een actieve buurtvereniging floreert, worden plannen ontwikkeld voor de realisatie van een ondergrondse parkeervoorziening. Daarmee verdwijnen er parkeerplaatsen van het maaiveld, waardoor er ruimte komt voor een nieuwe invulling. De Gemeente wil ideeën verzamelen voor mogelijke invullingen en richt de blik op de bewoners. De wensen en behoeften van bewoners zullen worden meegenomen in het ontwerp traject, maar één ding is duidelijk: uiteindelijk beslist de gemeente over de te realiseren inrichting. Hoe kies je dan de juiste participatievorm?

Een handig hulpmiddel hierbij is de participatieladder.  Een overwegend ‘gele’ buurt vraag om ‘gele’ elementen in het participatietraject, de ladder helpt om het juiste niveau én de vorm van participatie te kiezen.

Beter Buiten hanteert een ladder met zes treden, waarbij de invloed van de burger per tree oploopt. Op de onderste tree staat ‘beheersen’, een schijnvorm van participatie die te allen tijde is af te raden. Helemaal bovenin vinden we ‘meebeslissen’, een intensieve vorm van participatie waarbij het politiek bestuur de beslissingsbevoegdheid overdraagt aan bewoners. Door de treden van deze ladder te koppelen aan de vier leefstijlkleuren, hebben we een tool ontwikkeld die houvast biedt bij het maken van de juiste keuzes.

participatie ladder

De participatiebehoeften verschillen per leefstijlgroep. Waar de groene doelgroep zich prettig voelt bij een laagdrempelige benadering en een reactieve rol, prefereert blauw een zakelijke, gestructureerde aanpak waarbij zij in de stoel van de expert geplaatst worden. En waar rood over het algemeen ruimte zoekt voor individuele creativiteit, zal de gele doelgroep zich prettiger voelen bij een gezamenlijke aanpak.

De boodschap? Er is geen geheim recept voor hét ideale participatietraject. Juist door steeds opnieuw de beoogde doelgroepen te identificeren, de aanpak te differentiëren en helder te zijn over het de scope van een participatietraject, vergroot je de kans van slagen.

Onze participatieladder biedt houvast bij het maken van de juiste keuzes, voor de juiste leefstijlgroep.

Meer weten? Mail naar beterbuiten@waterpas.nl

leefstijlgericht communiceren

Het beheren en inrichten van de openbare ruimte gaat verder dan schoffelen, beplanten en prullenbakken plaatsen. Ook op het vlak van organisatie en communicatie is er veel te winnen met het oog op efficiëntie, tevredenheid en resultaat. Steeds vaker worden bewoners betrokken bij het inrichten en beheren van openbaar gebied, in uiteenlopende participatie vormen.

Maar lang niet altijd wordt in de communicatie de beoogde doelgroep bereikt. Hoe dat komt? Omdat de doelgroep divers is, en om diversiteit in de benadering vraagt.

Samen met Bureau Buhrs en Smart Agent Market Response vertalen wij de vier leefstijlen uit het BSR model naar een treffende communicatie- en participatie strategie. We introduceren je graag in onze belevingswereld.

dossier 3 2

Communicatie- en participatie behoeften van de vier leefstijlgroepen,
op basis van het BSR model zoals dat ontwikkeld is 
door SAMR.

Stel, je werkt bij de Gemeente en organiseert een brainstormsessie, om samen met bewoners creatieve ideeën te genereren voor de mogelijke herinrichting van een speelpleintje. Je nodigt alle buurtbewoners uit per brief, waarin je netjes vermeldt dat men verwacht wordt in het buurthuis om 16:00 uur op een woensdag middag. Wat gebeurt er dan? Dan schiet je overal nét mis.

BSR communicatieCommuniceren met de verschillende leefstijlgroepen.

De rode doelgroep zal zich aangetrokken voelen tot het vrije, creatieve concept van een brainstormsessie waarin nieuwe ideeën en kansen over tafel vliegen en het eigen initiatief hoog in het vaandel staat. De locatie, het buurthuis, is echter te behoudend voor de rode doelgroep, terwijl ‘geel’ deze sociale omgeving juist waardeert. Het verzenden van een duidelijke, nette brief past bij het communiceren met een overwegend groene doelgroep. Een vrijzinnige brainstorm in groepsverband sluit echter niet aan op de behoefte van de groene doelgroep, die graag gestructureerd, persoonlijk en laagdrempelig benaderd wordt.

Hoe moet het dan wel? Daar is niet één antwoord op. Essentieel is dat men aan het begin van een communicatie traject een aantal vragen stelt:

  • Hoe is mijn doelgroep opgebouwd?
  • Wat is de behoefte van deze doelgroep?
  • Wat wil ik overbrengen?
  • Wat wil ik bereiken?

Als je dat weet kan er  een differentiatie in communicatiemiddelen plaatsvinden. Ook de ‘tone of voice‘ kan worden aangepast aan de doelgroep en het doel van de communicatie. Daarvoor moeten we standaard formats en aanspreekvormen durven loslaten. Dat is in het begin een beetje eng, maar juist door te kiezen voor bijzondere communicatievormen raak je de beoogde doelgroep. Inspiratie nodig? Onderstaande brieven brengen dezelfde boodschap, maar bereiken een andere doelgroep; de ‘blauwe’ brief is proces gericht, zakelijk en overzichtelijk, de ‘rode’ brief nodigt uit tot creativiteit en initiatief. Zo kan het dus ook!

 Brief Blauw - Kiezel
Brief Rood - Kiezel

Leefstijlgericht faciliteren van sport

Kijkend naar de psychologische waarden en behoeften van de leefstijlen dan zien we dat de leefstijlgroepen geel en groen groep georiënteerd zijn en de rode en blauwe leefstijl veel meer individualistisch zijn. Dit heeft ook een grote invloed op de sporten die men beoefent. Iemand uit de gele leefstijl zal eerder aan een groepsport participeren dan iemand uit bijvoorbeeld de rode leefstijl.

In het faciliteren van sportmogelijkheden in de openbare ruimte kan dit als een leidraad beschouwd worden bij de zoektocht om een openbare ruimte te creëren dat beter aansluit op de (sport)wensen van de leefstijlen. Het faciliteren van de juiste sportmogelijkheden verhoogd ook de kans dat men daadwerkelijk gaat sporten.

sporten in de OR

In een gele buurt zullen voetbalveldjes en pannakooien bijvoorbeeld meer gewaardeerd worden doordat hierop groep sporten beoefend kunnen worden en men de mogelijkheid krijgt om sociale contacten te onderhouden. Als we  bijvoorbeeld naar de blauwe buurten kijken dan zien we dat goede fietsstructuren als belangrijk beschouwd worden waarbij men de mogelijkheid heeft om individueel te gaan wielrennen.

Het beoefenen van een sport kent vele voordelen voor de lichamelijke gezondheid van de mens. Het faciliteren van de juiste sportelementen zal een positieve bijdrage leveren aan de fysieke maar ook de mentale gezondheid van bewoners.

Beheer openbare ruimte op basis van leefstijlen en tevredenheid

 

De openbare ruimte staat onder druk. Budgetten worden gekort. Dit leidt bij gemeenten, woningcorporaties en gebiedsbeheerders tot bezuinigingen op één van de kerntaken: het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Het is dan zaak om het budget zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder dat dit resulteert in ontevreden bewoners of verloedering.

Is er een methodiek die tevredenheid van bewoners koppelt aan het efficiënt inzetten van het beheerbudget? Uit onderzoek is gebleken dat elke leefstijl de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op een andere wijze waardeert. Om de “leefstijlbenadering” te kunnen vertalen naar een concrete en werkbare methodiek voor het beheer van de openbare ruimte, hebben wij de leefstijlen gekoppeld aan de CROW beeldkwaliteit. Door een juiste differentiatie in beheerniveaus toe te passen kan de tevredenheid onder gebruikers verhoogd worden en een efficiëntere inzet van het beheerbudget worden bereikt. Deze methodiek is ook uitermate geschikt voor het toepassen van bewonersparticipatie bij inrichtings-, renovatie- en beheerprojecten in de openbare ruimte. Verheij Integrale groenzorg, Waterpas Civiel adviesbureau en Smart agent hebben de handen ineengeslagen en voegen leefstijlonderzoek, planvorming én realisatie samen in dit concept.

Interactieve Presentatie & praktijkcase
Aan de hand van een actuele praktijksituatie in de openbare ruimte presenteren Willem van der Grinten (Waterpas Civiel) en Wilco Boender (Verheij Integrale groenzorg) het “Leefstijl gericht ontwikkelen en beheren van de openbare ruimte”. Wij verwelkomen u graag bij deze inspirerende en interactieve presentatie over de ontwikkelde methodiek en de praktische toepassing hiervan in een project. Interesse voor deze presentatie? Tijdens het registreren voor uw beurstoegangsbewijs komt u automatisch ‘langs’ de pagina waarop u zich kunt aanmelden voor de sessies. Ook zijn wij te vinden op stand: 1.910. 
Zaal: Berkenzaal
Datum: Donderdag 8 oktober
Tijd: 15.00 uur

Een podium voor expressie

20150819_111431    20150819_111443

En wanneer heeft u voor het laatst uw talent in het openbaar laten zien? Jezelf durven te uitten is niet iets dat iedereen snel doet. Kijkend naar de leefstijlen dan zien we dat vooral de rode leefstijl het waardeert als de openbare ruimte een podium biedt voor expressie waarmee men zich kan onderscheiden van de mensen massa en men de eigen individuele kwaliteiten kan tonen!