Beter Buiten

De openbare ruimte staat onder druk. Budgetten worden gekort. Dit leidt bij gemeenten, woningcorporaties en gebiedsbeheerders tot bezuinigingen op één van de kerntaken: het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Het is dan zaak om het budget zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder dat dit resulteert in ontevreden bewoners of verloedering.

Civiel adviesbureau Waterpas ontwikkelde, samen met SmartAgent/MarketResponse en Bureau Buhrs, een methode waarbij differentiatie in beheerniveaus en inrichtingsvormen gerelateerd wordt aan de leefstijl van de gebruiker 🙂

model 1

 De vier leefstijlen volgens het BSR model, zoals ontwikkeld door SmartAgent

Deze methodiek heeft de naam ‘Beter Buiten!’ gekregen en wordt onderbouwd door zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, aangevuld met onze ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Het uitgangspunt hierbij is dat verschillende leefstijlgroepen verschillende percepties hebben op het gebruik, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Door het beleid hierop af te stemmen kan een efficiënte budgetinzet bereikt worden, zonder dat de tevredenheid van gebruikers hier onder lijdt.

BSR gekoppeld aan CROW
Om de leefstijlbenadering te kunnen vertalen naar een concrete en werkbare methodiek voor het beheer van de openbare ruimte, heeft Waterpas de ‘Beter Buiten!’ methodiek gerelateerd aan de CROW beeldkwaliteit. De CROW beeldkwaliteit is een algemeen erkende standaard voor het meten van kwaliteit in de openbare ruimte. Hierin worden vijf beheerniveaus onderscheiden, variërend van A+ (zeer hoge kwaliteit) tot D (kwaliteit is zwaar ondermaats). Hieraan zijn prestatienormen en kosten voor het beheer gekoppeld.  Door de juiste differentiatie in beheerniveaus toe te passen kan de tevredenheid onder gebruikers verhoogd worden. Daarnaast kan een efficiëntere inzet van het budget tot stand komen, waardoor beheerkosten verlaagd kunnen worden.

crowDe CROW beheerniveaus, gedifferentieerd naar leefstijl

Een divers palet: leefstijlen & inrichtingselementen
Niet alleen de beheervoorkeuren verschillen per leefstijlgroep, ook de voorkeuren met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte lopen uiteen. Zo hecht de ‘blauwe’ groep over het algemeen veel waarde aan hoogwaardige materialen en objecten met een luxe uitstraling. Voor de ‘groene’ groep is het belangrijker dat objecten functioneel en veilig zijn, de esthetiek vinden zijn minder belangrijk. ‘Rode’ mensen stellen excentriciteit en creativiteit op prijs, iets wat gereflecteerd kan worden in het straatmeubilair en de materiaalkeuze. Voor de gele groep is juist de sociale functie van de openbare ruimte belangrijk, waarmee ze specifieke eisen stellen aan beplantingsvormen en de plaatsing van objecten.

Beter Buiten!
Door zowel de inrichting als het beheer van de openbare ruimte af te stemmen op de leefstijl van haar gebruikers, kan de tevredenheid verhoogd worden tegen lagere beheerkosten. Dat is waar Beter Buiten! voor staat.

beterbuiten