Beter Buiten werkwijzer

Het leefstijlenonderzoek van de Beter Buiten methodiek bestaat uit een aantal onderzoeksstappen die samen de Beter Buiten werkwijzer vormen. Deze werkwijzer baseert zich op beheerverwachtingen, inrichtingsvoorkeuren en participatiebereidheid van bewoners. Via een digitale vragenlijst koppelt de uitkomsten aan de leefstijl van de respondenten. De beheer- en inrichtingsverwachtingen van de leefstijlen kunnen naar wens in een communicatie handboek worden vastgelegd.

Stappenplan_leefstijlonderzoek1

Factsheet uit vragenlijst                                                    Leefstijlen SAMR

De onderzoeksstappen:

1. Startoverleg en opstellen vragenlijst enquête. Het startoverleg is bedoeld om wensen en verwachtingen van de opdrachtgever ten aanzien van het onderzoek te bepalen. Kaders stellen en vragen beantwoorden of het onderzoek zich richt op het beheer of ook op inrichting en participatie? Een vast onderdeel van de enquête is het stellen van vragen op basis waarvan we de leefstijl van de respondenten bepalen. Hiervoor zijn minimaal 2 vragen nodig, de voorkeur gaat echter uit naar een uitgebreidere vragenlijst zodat de leefstijl nauwkeuriger wordt bepaald. Hierna stellen wij een enquête, in woord en beeld, waarmee de gewenste data wordt verzameld en de definitieve vraagstelling wordt vastgesteld.

BB werkwijzer1

2. Programmeren vragenlijst & uitzetten enquête. De vragenlijst wordt door SAMR geprogrammeerd. Vervolgens worden bewoners per mail uitgenodigd om de enquête online in te vullen. Indien mogelijk kan het uitzetten van het vragenonderzoek aan een bestaand bewonerspanel plaatsvinden zodat het bereik onder bewoners groter is en een hoger aantal respondenten wordt verhoogd. Vaak zijn via mail al gegevens beschikbaar.

3. Verwerking, analyse en interpretatie resultaten enquête. SAMR verwerkt de onderzoeksresultaten tot een complete dataset en levert factsheets op, zodat analyses kunnen worden gemaakt. Uit de statistieken volgt het inzicht in wensen van bewoners ten opzichte van beheer, inrichting en participatie. Een kopie van de dataset wordt na afronding van het project aan de opdrachtgever overgedragen.

4. Opstellen analyse rapport. Het analyserapport behandelt de resultaten voor het beheer- en inrichting op wijkniveau. De belangrijkste bevindingen uit het rapport komen we persoonlijk rapporteren.

5. Terugkoppeling deelnemers. Na het opstellen van het analyserapport vindt een terugkoppeling plaats van de resultaten naar de deelnemers van de enquête.