Dossier: Leefstijlen in de openbare ruimte

Door recente bestuurlijke veranderingen krijgen gemeenten er steeds meer taken bij, terwijl het budget onder druk staat. Dit leidt bij veel gemeenten tot bezuinigingen op één van de kerntaken: het inrichten en beheren van de  openbare ruimte.

Deze bezuinigingen resulteren in het verlagen van ambitieniveaus, beheerfrequenties en het inrichtingsbudget. Het is zaak om het budget zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder dat dit resulteert in ontevreden bewoners of verloedering.

Waterpas neemt je op deze blog in 3 Dossiers mee in haar denkwijze. Daarnaast geven we praktijkvoorbeelden: interessante projecten waarin Beter Buiten! haar meerwaarde heeft bewezen.

LeefstijlenindeopenbareruimteI